مقالات آموزشي در حيطه مديريت و ورزش
 منابع دكتري مديريت و برنامه ريزي ورزش

الف دانشگاه تربيت مدرس تهران

تئوريهاي مديريت

1-      دكتر مهرداد محرم زاده      معادل 70 درصد سوالات

2-      داوود مدني (پيام نور )      معادل  15 درصد سوالات

3-      سائر منابع                      معادل 15 درصد سوالات

 

روشهاي تحقيق

استنباط آماري در پژوهش رفتاري  تاليف دكتر حيدر علي هومن  انتشارات سمت

جزوه هاي دانشگاه تهران و مدرس

 

بازاريابي ورزشي

1-      دكتر محرم زاده

2-      احمد روستا

3-      مهرداد حسن زاده

4-      پيتز و استوتلار لاتين

 

زبان تخصصي

1-      كتاب لاتين مديريت معاصر در ورزش

2-      متون اينترنتي 

مديريت ورزشي

1-      دكتر كوره چيان

2-      كاربرد مديريت عمومي و تعميم آن در ورزش ( الواني جاسبي طاهره فيض )

 

دانشگاه آزاد و تربيت معلم تهران

مديريت عمومي :

1-      الواني

2-      جاسبي

3-      پاريزي ( مديريت از تئوري تا عمل )

اصول و فلسفه

1-      دكتر مظفري

2-      مسائلي مثل المپيك پهلواني ورزش زورخانه  و مسائل اخلاقي

زبان تخصصي

1-      جزوه هاي تربيت معلم و آزاد مظفري

 

مديريت ورزش

موارد اجرائي و كاربردي

مثل مسابقات المپياد و تعميم مديريت عمومي سوالات سالهاي قبل

روش تحقيق و آمار

1-      جزوه هاي دكتر اميرتاش 

2-      كتاب دكتر هادوي

3-      تسلط به پايان نامه نويسي

|+| نوشته شده توسط حسام اشراقي در جمعه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۹  |
 
 
بالا